YNET

Ynet je študentská organizácia, ktorá vznikla pred takmer 10 rokmi 8.12.2000 ako odpoveď na vzrastajúci záujem študentov FEI STU o sieťové technológie (najmä Internet). Počas svojej existencie sa Ynet-u podarilo vybudovať špičkové „active ethernet“ siete s pripojením do Internetu na 3 internátoch STU (ŠD Mladosť, ŠD Nikola Belojanisa, ŠD Dobrovičova). Sieť na štvrtom a zatiaľ poslednom internáte STU ŠD Jura Hronca prebral Ynet v roku 2009 a v súčasnosti prebieha modernizácie tejto siete.

Okrem budovania sieťovej infraštruktúry sa Ynet stará o správu týchto sietí, poskytovanie a rozvoj najrôznejších služieb od samotného pripojenia používateľov do Internetu prostredníctvom akademickej siete Sanet, až po doplnkové vzdelávanie študentov prostredníctvom projektu How-know.

Ako hovoria stanovy združenia (článok 2, Cieľ a činnosť):

1) Cieľom združenia je združovať študentov predovšetkým za účelom vzdelávania a
uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie.

2) Popri tom bude najmä:

c. podporovať osobný, študijný a profesný rast svojich členov, najmä členov realizačného tímu,

d. organizovať a podporovať vzdelávacie aktivity,

g. spolupracovať s organizáciami akademickej a komerčnej sféry a tretieho sektora, ktoré podporujú ciele a činnosť združenia.

Na všetkých spomínaných aktivitách sa podieľajú členovia realizačného tímu Ynet-u bez nároku na akúkoľvek finančnú alebo materiálnu odmenu.